< Tilbage til CSR
LCA Ikoner Uden Tekst

Livscyklusanalyse i nybyggeri 

Fra januar 2023 indføres der et nyt klimakrav i bygningsreglementet, som
betyder, at man ved nybyggeri skal kunne dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA), hvor der indgår generisk data og/eller produktspecifik miljødata via EPD-beregninger (Environmental Product Declaration). Det er et vigtigt redskab for rådgivere og bygherrer, hvis man skal bruge data om miljøpåvirkningen fra de forskellige materialer i byggeriet. 

Vi har udfærdiget specifikke miljøvaredeklarationer på udvalgte Outline vinduer, og dermed er dokumentationen herfor tilgængelig, når det kræves. I LCA-kravene anvendes en simpel definition af et vindue (udelukkende med karm, ramme og glas), hvor vi har inkluderet alle komponenter på vinduet (Komplet BOM) i vores EPD’ere. Konsekvensen er derfor, at miljøbelastningen er større i vores EPD, når man sammenligner modellerne; men vores EPD-beregninger giver et mere retvisende billede af den reelle miljøbelastning.

Nedenstående model viser de processer, som er afdækket i vores EPD'er 

Outline Epd Illustration Web
EPD Folder Mockup

Klimakrav i byggeri

Download vores folder for information om det du bør vide om klimakrav i nybyggeri, og hvor du som håndværker kan finde de, data du skal levere.

Styrken ved miljødata

 • Miljøvaredeklarationerne giver arkitekter, rådgivere og
  andre professionelle i byggeriet mulighed for at sammenligne miljøpåvirkningen ved forskellige byggematerialer

 • På den baggrund kan man træffe de mest bæredygtige
  valg og sikre overholdelse af kravene, samtidig med at
  man kan optimere totalomkostningerne ved byggeriet. 

 • Beregningerne er også en fordel for os som producent,
  da de giver indsigt i, hvor miljøbelastningen fra vores
  produkter er størst, og vi kan dermed målrette vores
  indsatser for den grønne omstilling herefter. 

Energivinduer bidrager positivt til regnskabet

I miljødataberegningerne kigges der på miljøbelastning i forbindelse med materialevalg, produktion, i selve brugsfasen, bortskaffelse samt transport. Langt det største energiforbrug skyldes varmetab i brugsfasen. Derfor kan miljøpåvirkningen nedbringes ved at installere vinduer med så lavt et varmetab (dvs. lav U-værdi) og så højt energitilskud (dvs. høj g-værdi) som muligt, og her performer vores Træ/Alu Daylight-serie særligt godt.

Alle EPD’ere for Outline Vinduer finder du her: EPD Danmark

 

Outline Produktion 16 Web

Miljødata er en naturlig videreudvikling af vores rejse mod en mere bæredygtig produktion. Vidste du fx at; 

 • Outline var blandt de første vinduesproducenter der i 2012 begyndte at anvende FSC-certificeret træ?

 • At alle Outlines vinduer og døre er indeklimamærket? 

 • At vores træ og træ/alu-serier er registreret i Ecolabs database for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri? 

Faq om klimakravene 

Klimakrav – ofte stillede spørgsmål 

EPD, LCA, livscyklusvurdering… Der er mange termer at holde styr på, og mange spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bygningsreglementet (BR18) og klimakrav.

Fra januar 2023 er der indført klimakrav i bygningsreglementet (BR18) med det formål at synliggøre, hvordan en bygning igennem sin levetid påvirker klimaet og at nedsætte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser fra byggerier. Dette indebærer, at klimapåvirkning fra nybyggerier skal dokumenteres med en klimaberegning (en livscyklusvurdering, forkortelse: LCA) før bygherren kan få en tilladelse til ibrugtagning af bygningen.

Kravet er gældende for byggerier, som søger byggetilladelse fra 1. januar 2023.

Her har vi samlet en række FAQ til de mest stillede spørgsmål om de nye klimakrav i BR18. 
Klimakrav I Bygningsreglementet
Hvilke klimakrav findes der? 

På denne model vises klimakravene i bygningsreglementet (BR18/BR23) 

Hvilke bygninger er klimakravene gældende for?

For nybyggeri over 1.000 m2 indføres et krav om CO2-grænseværdi svarende til 12 kg *CO2-e /m²/år.
(*Kg CO2-e er en omregning af alle skadelige drivhusgasser til en fælles værdi)

Er der krav om klimaberegning ved renovering af min bolig?

Hvis du kun renoverer din bolig ved udskiftning af nye vinduer/døre, er der (på nuværende tidspunkt) ikke krav om en klimaberegning.

Ansvar – hvem har ansvar for at klimakravene overholdes?

Det er bygningsejerenes (bygherrens) ansvar at levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger uanset byggeriets størrelse – og dermed også at den gældende grænseværdi overholdes for nybyggeri over 1.000 m2. Entreprenøren/håndværkeren skal levere miljøvaredeklarationer på de byggematerialer, der er anvendt i byggeriet.

Klimaberegning indsendes sammen med færdigmeldingen af byggeriet, som danner grundlag for, at kommunerne kan udstede en ibrugtagningstilladelse for bygningen. I den endelige LCA skal der vælges miljødata for byggematerialer, som repræsenterer materialerne bedst muligt.

Hvad indgår i en klimaberegning?

LCA står for Life Cycle Assessment. På dansk; livscyklusvurdering. LCA er en standardiseret beregningsmetode, der kan anvendes til at kortlægge miljø- og klimapåvirkninger af et produkt, fx. et vindue, en bygning, et anlæg eller et system over dets livscyklus. En bygnings livscyklus kan opdeles i fem overordnede faser. 

En LCA er opbygget ved at man samler alle bygningsdelenes klimabelastninger i ovennævnte faser. LCA’en viser dermed hvilke bygningsdele, der medfører den største klimabelastning, og den kan dermed bruges som et optimerings- og beslutningsredskab til at reducere byggeriets klimabelastning. 

Loading...